logo Cymraeg Mencap Mecap Cymru's English logo

Taith Patagonia Siôn Brynach's Patagonia Trek
Hydref 2008 October

 

Mae'r codi arian ar ben. Diolch i bawb a gyfrannodd yn hael i Mencap Cymru.
Mae dyddiadur y daith ar-lein o hyd a llyfr o luniau a hanes y daith ar gael i'w brynu.

The fund-raising is at an end. Thanks to everyone who contributed generously to Mencap Cymru. The diary of the trip remains on-line - and a book with photos and an account of the trek is available to buy.

Bob wythnos yng Nghymru bydd 12 baban yn cael eu geni gydag anabledd dysgu. Mae dros 60,000 o unigolion ag anabledd dysgu yng Nghymru. Mencap Cymru yw’r elusen fwyaf blaenllaw yn y maes hwn gan weithio gydag oedolion a phlant sydd ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Ym mis Hydref 2008 fe ymunais â thri-deg-naw o bobl eraill ar gyfer taith deg diwrnod o gwmpas Patagonia gyda'r naturiaethwr Iolo Williams, er mwyn codi miloedd o bunnoedd er budd Mencap Cymru.

Diolch am fy nghefnogi trwy fy noddi i gyflawni'r daith. Fe baratoais yn ddyfal ar gyfer y daith dros gyfnod o flwyddyn. Medrwch ddod i wybod rhagor amdani i, pam 'mod i wedi penderfynu cymryd rhan yn y daith hon, ynghylch fy ngwersi Sbaeneg, fy mharatoadau corfforol a'm ffotograffiaeth, trwy glicio ar y cysylltiadau. Medrwch hefyd ddarllen fy nyddiadur paratoadau a oedd yn amlinellu fy mharatoadau ar gyfer y daith.


Every week in Wales 12 babies will be born with a learning disability. There are over 60,000 people with a learning disability in Wales. Mencap Cymru is the leading Welsh charity working with children and adults with a learning disability, their families and carers.


In October 2008 I joined thirty-nine others to participate in a ten day trek in Patagonia, with naturalist Iolo Williams, in order to raise thousands of pounds for Mencap Cymru.

Thank you for supporting me by sponsoring my participation in the trek. I prepared diligently for the trek and you can discover more about me, my motives for wanting to participate in this trek, the Spanish lessons I undertook, my physical training and my photography by clicking on the appropriate link. You can also visiting my preparations diary which outlined how I prepared for the trip.

 

© Siôn Brynach
2007-08

Gyda'n gilydd codwyd £5070 er budd Mencap Cymru.
Diolch o galon.

Together we managed to raise £5070 for Mencap Cymru.
Heartfelt thanks.